Oct 21, 2013

GOD'S PLANS

 
 
Jeremijas Gramata 29:11

 Jo Es zinu, kādas Man domas par jums, saka Tas Kungs, miera un glābšanas domas un ne ļaunuma un ciešanu domas, ka Es jums beigās došu to, ko jūs cerat.

Lai uzzinātu Dieva plānu, jums vajadzētu lasīt Bībeli un lūdzie...t Dievu, jo Bībelē jūs zināt, kādi ir Dieva plānu savā dzīvē, ko viņš ir darījis jusu labumu, ko viņš dara šodien un ko viņš darīs jusu labumu. Lūgšana dod jums spēku, ticību, cerību un pacietības gaidīt šiem plāniem pārvērstu realitātē.
 
Jeremiah 29:11
 
For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace, and not of evil, to give you an expected end.
 
To know GOD's plans you should read the Bible and pray, in the Bible you will know what are GOD's plans for your life, what HE has done for you, what HE do today and what will HE do for you. Prayer gives you the strength, faith, hope and patience to wait for those plans into reality.
 

Jeremías 29:11 

Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis.

Para saber los planes de DIOS debes leer la biblia y orar, en la biblia sabrás cuáles son los planes de DIOS para tu vida, qué ha hecho por ti, qué hace hoy por ti y qué hara por ti. La oración te da las fuerzas, la fe, la esperanza y la paciencia para esperar que esos planes se hagan realidad.

 
 Иеремия 29:11

Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду.
 
Чтобы узнать Божьи планы вы должны читать Библию и молиться, в Библии, вы будете знать, каковы планы Бога для вашей жизни, что Он сделал для вас, что он делает сегодня, и что он будет делать для вас. Молитва дает силу, веру, надежду и терпение, чтобы дождаться этих планов в реальность.

No comments:

Post a Comment

Blog Archive