Oct 11, 2013

MY ROCK IS GOD


PSalmi 62:6-7
Tiešām, esi klusa, mana dvēsele, vērsdamās uz Dievu, jo no Viņa nāk mana cerība! Tikai Viņš ir mans akmenskalns un mans palīgs,
mans patvērums, es gan netikšu satricināts!

PSalm 62:5-6
My soul, wait thou only upon God;
for my expectation is from him.
He only is my rock and my salvation:
he is my defence; I shall not be moved.


Salmo 62:5-6
Alma mía, espera en silencio solamente en Dios,
Pues de El viene mi esperanza.

Sólo El es mi roca y mi salvación,
Mi refugio, nunca seré sacudido.


Псалом 62:5-6
Душа моя, надейся только на Бога;
  для моих ожиданий от него.
  Только Он твердыня моя и спасение мое:
он мою защиту, я не стоял бы твердо.

No comments:

Post a Comment

Blog Archive